Kvalitetssäkrad information borgar för hög kvalité


År 2013 genomfördes en förstudie med anledning av att Sotenäs, Munkedal och Lysekil kommun hade ingått ett samverkansavtal kring införandet av en gemensam IT-plattform.

Vad var deras utmaning

Utmaningen de stod inför var att kunna införa en automatiserad identitetshantering som dels skulle omfatta alla tre kommunerna för såväl personal som elever, dels som skulle vara kvalitetssäkrad mot Skatteverket för en ökad datakvalité och minskad manuell kontoadministration.  Förstudien resulterade i en identitetslösning baserad på FIM (Microsoft Forefront Identity Manager) och en gemensam katalogtjänst för alla tre kommuner. 

Vår lösning

Lösningen som implementerades tillsammans med Pulsen:

  • FIM hanterar användare i tre olika kommuner
  • FIM hanterar multipla anställningar och placeringar för personal och elever
  • FIM är kopplat till Pulsen Quality-ID vilket innebär att alla personuppgifter är kvalitetssäkrade mot Skatteverkets folkbokföringsregister
  • FIM skapar och uppdaterar samtliga personalkonton genom koppling mot personalsystemet Heroma
  • FIM skapar och uppdaterar samtliga elevkonton genom koppling mot elevsystemen Procapita och IST Extens.
  • FIM hanterar rättighetsstyrning genom dynamisk gruppadministration mot katalogtjänsten
  • FIM synkroniserar data mot Exchange och Office365 för utvalda delar av användarna

Vilka blev fördelarna

IT-enheten administrerar inte längre några konton utan det sker genom integrationen med personal- och elevsystem som respektive enheter ansvarar för. Då samtliga konton är baserade på kvalitetssäkrad information från Skatteverket borgar det för en hög kvalité på persondata, data som ligger till grund för automatgenerering av konton.


Genom ett regelverk som kan hantera multipla anställningar ges en medarbetare behörigheter i IT-miljön för samtliga aktiva anställningar denne har. På samma sätt tas även rättigheter bort för en tjänst per automatik då den bli inaktiv, vilket har lett till en ökning i IT-säkerheten. IT-enheten behöver inte heller administrera e-postadresser då de automatgenereras av identitetslösningen och uppdateras per automatik till exempel när en medarbetare börjar jobba i en annan kommun. Direkt då kontot är skapat skickas ett meddelande till anställande chef med användaruppgifter. Tillhör det nya kontot en elev uppdateras istället klasslistor med relevanta uppgifter.


Eftersom identitetshanteringen är automatiserad så kan fokus nu istället läggas på att effektivisera IT-lösningar och öka kvaliteten för de tre kommunernas invånare.

Vad blir nästa steg

Vägen framåt för SML kommunsamverkan består av vidareutveckla identitetslösningen till att bland annat kunna hantera automatisk licenstilldelning för Office365 samt att kunna administrera skyddade identiteter och användare med TF-personnummer på ett mer dynamiskt och automatiserat sätt.

För mer information

Käbi Hansson, Tel: 033-17 78 84, Mail: kabi.hansson@pulsen.se

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post